Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany 

dále jen: „Zásady“ 


Kdo jsme?

Naše zákonné identifikační údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů jsou následující: 
nymble s.r.o., IČ: 24190586, se sídlem Balbínova 404/22, 120 00 Praha, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C187122. 
 
Pro koho jsou Zásady určeny? 

Zásady se týkají zpracování osobních údajů Vás, jakožto subjektů údajů, kteří byli na tyto Zásady odkázáni v komunikaci s námi. 
 
Prostřednictvím webových stránek nymble.eu nedochází ke zpracování žádných osobních údajů. 
 
Jakožto správce a zpracovatel Vašich osobních údajů prohlašujeme, že veškeré tyto údaje považujeme za důvěrné a že s nimi budeme nakládat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť ochrana Vašich osobních údajů patří mezi základní zásady, kterými se při našem podnikání řídíme. 
 
Kontaktní údaje správce: 

Václav Myšák, e-mail: vaclav.mysak@nymble.eu 
 
Jaké údaje sbíráme a zpracováváme? 

V závislosti na účelu zpracování a za dále v těchto Zásadách uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje: 
o   identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, DIČ a v případě uchazečů o pracovní příležitosti i další údaje v rozsahu uvedeném v životopisech uchazečů příp. dalších dokladech nezbytných pro zajištění příležitosti pro uchazeče, 
o   kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresu elektronického kontaktu, kontaktní adresu, případně č. bankovního účtu 
o   případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně nejpozději k okamžiku jejich zpracování informován. 
 
Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme? 

Některé Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu
o   Vámi poskytnuté identifikační údaje pro účely elektronické komunikace (zejména e-mailem), a to pro účely našeho oprávněného zájmu tyto Vámi poskytnuté údaje za účelem vzájemné komunikace zpracovávat; 
o   Vámi zveřejněné kontaktní údaje za účelem našeho oprávněného zájmu oslovování potenciálních uchazečů o pracovní příležitosti, 
o   identifikační, kontaktní a případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje o Vás, jakožto osobách jednajících za obchodního partnera naší společnosti (tj. zejména zástupců našich zákazníků a jiných obchodních partnerů), a to za účelem jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. v rámci jednání předcházejících uzavření smlouvy ve formě zpracování poptávek, nabídek, návrhů smluv apod.) a následně pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely vedení sporů o splnění smlouvy) vč. vedení databáze zákazníků a jejich kontaktních osob, 
o   Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.) 
 
Pokud jste uchazečem o pracovní příležitosti, které Vám zprostředkováváme, pak pro zpracování některých osobních údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete. Takto potřebujeme Váš souhlas: 
o   za účelem vedení databáze uchazečů o pracovní příležitosti 
o   za účelem předání Vašich osobních údajů potenciálním zájemcům o Vaše služby 
o   za účelem zasílání aktuálních nabídek pracovních příležitostí od potenciálních zájemců o Vaše služby 
o   z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme před zpracováním údajů. 
 
Jak údaje získáváme? 

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů. K zajištění přesnosti a aktualizace osobních údajů můžeme tyto údaje sbírat resp. aktualizovat na základě informací od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.). 
 
Jak údaje zpracováváme? 

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány. Životopisy předané uchazeči o pracovní příležitosti nejsou tištěny a jejich obsah není vytěžován, nedochází ani k profilování. 
V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány ve výjimečných případech (např. uzavřené smlouvy). 
Pro vedení databáze uchazečů používáme systémy Microsoft Office 365 Business Premium, OneDrive (https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-info-protection-for-gdpr-overview) a Cleverstaff (https://cleverstaff.net/gdpr-compliance.html), přístupy ke zdrojům osobních údajů (vč. poštovních serverů) jsou realizovány zabezpečeným připojením a chráněny přístupovými právy s unikátními hesly oprávněných uživatelů. Všechny tyto systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 
 
Jak údaje chráníme? 

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím technických a organizačních opatření. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. Technická opatření jsou pravidelně nejméně 1*ročně bezpečnostně testována, organizační opatření jsou prověřována a zajišťována průběžně. 
V případě, že jsou osobní údaje uchazečů o pracovní příležitosti předávány potenciálním zájemcům o jejich služby, jsou data předávána bezpečným způsobem, a to pomocí zabezpečené elektronické komunikace (e-mailově). 
 
Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme? 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud trvá právní důvod jejich zpracování, případně nedojde-li k ukončení zpracování z jiných zákonných důvodů. V případě souhlasu dále zpracování trvá, dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán a nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování. 
I v případě, že jste udělili se zpracováním osobních údajů souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem nabídky pracovních příležitostí uchazečům zpracovávány po dobu maximálně 5 let, ledaže poskytnete souhlas s prodloužením doby zpracování. 
Po skončení doby zpracování  (odpadnutí právního důvodu zpracování) budou Vaše osobní údaje nevratně zlikvidovány případně anonymizovány. 
 
S kým údaje sdílíme? 

Údaje sdílíme z následujících důvodů: 
o   se státními orgány, resp. dalšími subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod., 
o   v případě, že jste v postavení uchazeče o pracovní příležitosti, pak na základě Vašeho souhlasu i s potenciálními zájemci o Vaše služby, 
o   externími subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s naší společností 
o   poskytovateli dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny, 
o   s Vaším případným souhlasem i jiné subjekty. 
Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování. 
 
Nepředáváme osobní údaje příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Jaká Vám garantujeme práva? 

Máte zejména právo 
o   požadovat přístup k osobním údajům 
o   na opravu údajů 
o   na výmaz údajů 
o   na omezení zpracování 
o   na přenositelnost osobních údajů 
o   vznášet námitky proti zpracování 
o   kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování 
 
Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva? 

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese info@nymble.eu
 
Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat poplatek v přiměřené výši nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět. 
 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 
 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dne 25.5.2018. 


ENGLISH VERSION 



Principles relating to Personal Data Processing and Protection

hereinafter the Principles


Who are we?
As a controller and processor of the personal data we use the following legal identification details:
nymble s.r.o., trade registration number: 24190586, based at Balbínova 404/22, 120 00 Prague, registered at the commercial register of the Municipal Court in Prague under file No. C187122.
 
To whom do the Principles apply?
The Principles apply to the processing of personal data related to you, as you are a data subject directed to these Principles while communicating with us. 
 
No personal data is processed at the nymble.eu website.
 
As a controller and processor of your personal data we declare that all data is considered confidential and is treated in accordance with the personal data protection laws in force, since protecting your personal data is a primary principle we follow when doing business.
 
Controller contact details:


Václav Myšák, e-mail: vaclav.mysak@nymble.eu
 
What data do we collect and process?

Based on the purpose of data processing and under conditions stated in the Principles, we collect, control and process the following personal data related to you:
o    identification information, in particular name, surname, tax identification number, and in case of job applicants other information stated in the applicants’ CVs or in other documents necessary to provide job offerings to the applicants,
o    contact details, in particular phone number, electronic address, contact address, or a bank account number,
o    other information that is always processed only when its subject is clearly informed, at the time of processing at the latest.
 
Why do we process data and how do we use it?

Some of your data can be processed even without your consent:
o   identification information you provided to us to for an electronic communication (especially e-mail) and for the purposes of our rightful interest to process the data you provided to ensure mutual communication;
o   contact details you provided to us for the purposes of our rightful interest to contact possible job applicants,
o   your identification information, contact details or if needed other personal data to the essential extent, as you are a person acting for a business partner of our company (i.e. especially  representatives of our customers and other business partners), for the purposes of unambiguous identification when implementing a contract and taking measures before making a contract (i.e. negotiations preceding a contract itself, such as demands, offers, contract drafts, etc.), and also for the protection of our rights and legally secured interests (e.g. litigation concerning contract implementation), including the administration of a database of customers and their contact persons,
o   your data to the legally essential extent, necessary to fulfil our legal obligations (especially identification information and contact details necessary to issue, include and archive contracts, orders or receipts to do bookkeeping, etc.)
 
If you apply for a job in our offer, we do need your consent to process certain types of personal data for certain purposes; types of data and purposes of processing are always stated in the consent given by you. We need your consent to be able to:
o   administer a database of job applicants
o   forward your personal data to persons possibly interested in your services
o   inform you on current job offerings coming from persons possibly interested in your services
o   perform other activities we would inform you about if needed and before processing the data.
 
How do we obtain data?

We obtain the personal data on the grounds of a contractual agreement with you, based strictly on you voluntarily providing us with the data. To ensure that the personal data is accurate and updated, we can collect, or update, the data information as obtained from the data subjects, third parties or public resources (internet, public registers, etc.).

 
How do we process data?

The data you provided is processed in an electronic way and is stored that way. The applicants’ CVs are not printed and there is no extraction nor profiling of their content. 
Personal data in a printed form is process exceptionally (e.g. signed contracts).
To administer a database of job applicants we use the Microsoft Office 365 Business Premium software, OneDrive service (https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-info-protection-for-gdpr-overview) and Cleverstaff (https://cleverstaff.net/gdpr-compliance.html), and to access the personal data sources (including mail servers) we use a secured connection and security access rights using unique passwords of the authorized users. All of these systems are standard products and their providers guarantee that the data processing is in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation, hereinafter GDPR). 
 
How do we protect data?

Your personal data is under a permanent electronic and procedural control secured by technical and organizational procedures. Individuals who come into contact with your personal data when carrying out their professional or contractual duties are legally or contractually committed to maintain the confidentiality.  Your right to personal data protection is granted by the Czech law No. 101/2000 Coll. on personal data protection and by the GDPR. The technical procedures are tested for their security regularly, at least once a year, whereas the organizational procedures are examined and secured continuously.  
If the personal data of job applicants is forwarded to persons possibly interested in applicants’ services, the data is treated in a secure manner, using a secured electronic communication (via e-mail).
 
How long do we store and process data?

The personal data is being processed as long as there is a legal reason for its processing, or until the data processing is terminated due to other legal reasons. If there is a consent, the data is being processed until the consent to its processing is withdrawn and unless there is no other legal reason for its further processing. 
If you gave the consent to the personal data processing, your personal data, processed for the purpose of job offering to applicants, will be processed for maximum 5 years unless you give your consent to extend that period of processing.
After the period of processing is over (any legal reason for processing is no longer applicable), your personal data will be irreversibly destructed or anonymized.
 
With whom do we share data?

We share the personal data with:
o   public authorities, or other subjects having legal obligations such as supervisory bodies, state administration bodies, etc., 
o   persons possibly interested in your services in case you are a job applicant and you give us your consent,
o   external subjects that process data on the grounds of a relevant contract on personal data processing signed with our company,
o   providers of additional applications and systems who do not process data but who can obtain access to it under conditions stated in a contract and to such an extent that is needed for a particular service to be provided,
o   other subjects in case you give us your consent.
The extent of the personal data being provided or accessed is always limited to data necessary to fulfil a given purpose, and its provision depends on legal reasons for its processing.
 
We do not forward the personal data to third-country receivers (outside the EU) or international companies.

What rights are you granted?

Mainly, you have the right to:
o   demand access to personal data
o   have data corrected
o   have data deleted
o   limit data processing 
o   personal data portability
o   express objections against processing
o   withdraw your consent at any time
 
How can you exercise other legal rights?

Based on your request, we will perform the required actions to such an extent that is defined by law. Any requests, objections, data change declarations and other requirements can be sent to our e-mail address: info@nymble.eu
 
If the requests from data subjects are clearly unreasonable or inappropriate, especially because they repeat themselves, we can charge the subjects an appropriate fee or we can deny such requests.
 
You also have the right to fill a complaint at the Office for Personal Data Protection.
 

The Principles relating to personal data processing and protection come into effect on 25th May 2018.